Angående anläggandet av småbåtshamn och sjöbodar

Ni tillskrivs med anledning av att ni har tecknat avtal och medlemskap ("Avtalet") avseende båtplatser och/eller sjöbod i den planerade småbåtshamnen i Tuvesviks hamn.

Projektgruppen som har drivit frågan om anläggande av småbåtshamnen i Tuvesvik har från tid till annan lämnat uppdatering avseende status gällande projekteringen av ca 80 båtplatser och ca 45 sjöbodar i Tuvesvik, ("Hamnen").

Projekteringen av Hamnen har som bekant pågått under flera år. Tidsutdräkten och därtill uppkomna fördyringar har sin huvudsakliga orsak i att entreprenören som bedriver färjetrafik från Tuvesvik, Käringöntrafiken AB, trots projektgruppens förhandlingsförsök och justeringar avseende placering av Hamnen m.m, motsatt sig läget på Hamnen under åberopande av sjösäkerhetsskäl. Projektgruppen har inte delat deras uppfattning. Vi vill i sammanhanget betona att i princip samtliga övriga intressenter, däribland Orust kommun, har ställt sig positiva till anläggandet av Hamnen. Ärendet har slutligen fått avgöras i Mark & Miljödomstolen där förhandling och syn avhölls i månadsskiftet augusti/september.

Domstolen har tyvärr avslagit vår ansökan om att anlägga Hamnen.

Till följd av utgången i domstolen kan inte Hamnen anläggas på sätt och inom de kostnadsramar som varit avsett.

Att anlägga en småbåtshamn på Västkusten med läge och placering som i Tuvesvik samt med hänsyn tagen till miljöaspekter såsom ålgräs är bl.a. relativt kostsamt och tekniskt komplicerat vilket har föranlett projektgruppen att anlita en mängd specialister, genomföra utredningar m.m. I ljuset av det sagda, och även med hänsyn tagen till det arrendeavtal som tecknats med Orust kommun, har för projektets genomförande minst ca 80 båtplatser varit en förutsättning för att kunna finansiera anläggandet av Hamnen vilket också varit utgångspunkten vid prövningen i domstolen.

Mot bakgrund av ovanstående ser inte projektgruppen att det är görligt att anlägga Hamnen på sätt som förutsattes när Avtalet med er ingicks varför Avtalet med er med stöd av 7.3 i Avtalet härmed sägs upp.

Vänligen ange bankuppgifter för återbetalning av depositionsavgift.

ANGE UPPGIFTER HÄR

Återbetalning sker inom 10 bankdagar efter det att lämnade uppgifter för återbetalning har verifierats.

Vi ber er vänligen notera att vi inte har någon omfattande organisation som kan hantera samtliga frågor med anledning av Hamnen varför även administrationen av återbetalningen kan ta en viss tid. Vi ber om förståelse för det.


Vi tackar för visat intresse för Hamnen men beklagar givetvis utgången.

Slutligen; projektgruppen kommer under hösten och vintern att närmare utreda kostnader, tekniska förutsättningar etc förenat med att anlägga en betydligt mindre hamn med sjöbodar givet utgången i domstolen. Det är dock i skrivandets stund för tidigt att säga om det t.ex. är görligt, inom vilken tid det i så fall skulle kunna ske och om det är ekonomiskt försvarbart.

Göteborg, oktober 2021

Projektgruppen
Tuvesvik Marina Ekonomiska Förening