Information status gällande byggnation av småbåtshamnen - Tuvesvik

Genom meddelande i somras redogjordes översiktligt för de åtgärder som har och alltjämt pågår gällande Hamnföreningens arbete med att få till stånd en småbåtshamn med sjöbodar i Tuvesvik.

I ljuset av det sagda lämnas följande redogörelse.

Hamnföreningen har ett arrendeavtal med Orust kommun som bl.a. anger att ett visst vattenområde i Tuvesvik får projekteras för att anlägga en småbåtshamn med mindre sjöbodar.

Hamnföreningen har bygglov från Orust kommun för hamnanläggningen och sjöbodarna vilka är cirka 80 (båtplatser) och cirka 40 (sjöbodar) till antalet. Att anlägga en hamn på Västkusten förutsätter inte bara godkännande från kommunen utan även att övriga erforderliga tillstånd såsom t.ex. så kallad vattendom, kort sagt tillstånd att anlägga bryggor. Vattendom meddelas av tingsrätten och sker först efter det att bl.a. länsstyrelsen och andra relevanta intressenter har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter. I princip samtliga intressenter har ställt sig positiva till att småbåtshamnen anläggs vilket är glädjande. Såväl kommunen som t.ex. intressenter på Gullholmen har uttryckt sig positiva.

Tyvärr har den exploatör som med stöd av avtal från Västtrafik bedriver färjetrafik från Tuvesvik, (Käringöntrafiken), motarbetat att småbåtshamnen anläggs. Trots Hamnföreningens initiativ till flertalet möten och Hamnföreningens ambition att finna en pragmatisk lösning har Käringöntrafiken genom ombud till tingsrätten meddelat att de motsätter sig byggnationen av småbåtshamnen. Hamnföreningen har gjort upprepade försök att föra en konstruktiv dialog med Käringöntrafiken men Hamnföreningen har tyvärr inte lyckats finna en lösning. Bl.a. har hamnföreningen, ”flyttat” hamnen ett antal meter norrut, allt i syfte att gå Käringöntrafikens till mötes. I korthet kan nämnas att Käringöntrafiken gör gällande sjösäkerhetskrav såsom grund för att småbåtshamnen inte ska anläggas, någonting som Hamnföreningen bl.a. med stöd av anlitad expertis i form av erfaren befälhavare, påvisat saknar grund.

Till följd av Käringöntrafikens agerande har ärendet fördröjts samt fördyrats och vi nödgas nu avvakta tingsrättens ställningstagande i frågan. När sådant beslut är att vänta är i skrivandets stund inte känt men troligen inte innan sommaren. För det fall Käringöntrafiken vinner framgång med sin inställning riskerar anläggandet av tänkt småbåtshamn att gå om intet. I tillägg kan, vilket även tidigare redogjorts för, noteras att arbetet med att anlägga en hamn (s.k. vattenverksamhet) inte får pågå under perioden april – september.

Tingsrättens laga kraft vunna beslut är en förutsättning för att Hamnföreningen ska kunna påbörja anlitandet av entreprenör, inköp av bryggor etc. Förhoppningen har varit att arbetet att anlägga hamnen skulle kunna påbörjas innan sommaren 21 men enligt vår bedömning är det inte troligt att tingsrätten meddelar beslut innan sommaren.

Bästa hälsningar Hamnföreningen

Ny marina på Orust.

Tuvesvik Marina kommer att bli en helt ny marina på Orust. Tuvesvik är beläget på fastlandet mittemot Gullholmen. Härifrån tar du dig enkelt med båt till alla västkustens pärlor.

Till bokningen

Fakta om marinan

Båtplatserna kommer att bestå av flytbryggor med Y-bommar. Sjöbodarna är placerade precis intill bryggorna och kommer att vara på 4 kvadratmeter. Marinan kommer att vara belyst och både båtplatserna samt sjöbodarna kommer ha tillgång till el.

Insatser & Avgifter

Sjöbod
4 m²
Insats
135 000 kr
Årsavgift
900 kr
Båtplats¹
3x8 m
Insats
85 000 kr
Årsavgift
3 803 kr
Båtplats¹
3,5x8 m
Insats
95 000 kr
Årsavgift
4 183 kr
Båtplats²
4x10 m
Insats
115 000 kr
Årsavgift
4 994 kr
Båtplats²
5x10 m
Insats
135 000 kr
Årsavgift
5 704 kr
¹ Båtlängd inklusive båtmotor får inte sticka ut mer än 1 meter från y-bommen.
² Båtlängd inklusive båtmotor får inte sticka ut mer än 1,5 meter från y-bommen.
Till bokningen

Dokument

Vanliga frågor
Finns det en sjösättningsramp?

Marinan har ingen sjösättningsramp.

Finns det parkering?

Marinan tillhandahåller ingen egen parkering men du kan parkera på kommunens parkeringar intill färjeläget. Du betalar parkeringen med kort eller sms. Det finns ingen kontantbetalning.

Får jag hyra ut min båtplats eller sjöbod?

Båtplatser och sjöbodar får hyras med styrelsens godkännande, se dokumentet "Föreskrifter".

Får jag sälja min båtplats eller sjöbod?

Båtplatser och sjöbodar (och därmed medlemskap i föreningen) får överlåtas med styrelsens godkännande, se dokumentet "Föreskrifter". Du som säljare sätter pris och ombesörjer själv hela processen.

Har bygglov beviljats?

Bygglov har beviljats av miljö- och byggnadsnämnden på Orust kommun. Vattendom beräknas vara meddelad inför sommaren 2021.

Hur går bokningen till?

Det är enkelt att boka. På bokningssidan beskrivs hur det går till steg för steg.

Kan jag boka flera båtplatser?

Ja, du kan lägga till flera båtplatser i din bokning.

Kan jag boka flera sjöbodar?

Ja, du kan lägga till flera sjöbodar i din bokning.

Kommer sjöbodarna ha indraget vatten?

Nej, sjöbodarna har inte vatten eller avlopp indraget.

Kontakt

Hör gärna av dig till oss om du har frågor eller funderingar.

Ditt meddelande har skickats.
Vi kommer att höra av oss så fort som möjligt.
Något fel uppstod när meddelandet skulle skickas. Försök igen!